Recent Updates

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับข้าราชการ 5 อัตรา (ป.โท/ป.ตรี) ตั้งแต่ 1 – 23 ส.ค. 60

9jobgov     22 Jul,2017     , , , , ,    

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เปิดสอบ ข้าราชการ (ต้องผ่านภาค ก ของ สำนักงาน ก.พ.)

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  ต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
  อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  ต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  ต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.
  อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post