Recent Updates

กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) เปิดรับพนักงานราชการ 24 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 8 ส.ค. 60

9jobgov     27 Jul,2017     , , , ,    

กรมส่งเสริมการเกษตร

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
  อัตราเงินเดือน  13,430 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและธนาคาร
  อัตราเงินเดือน  13,430 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
  อัตราเงินเดือน  13,800 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์/เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ/เทคโนโลยีภูมิศาสตร์/ภูมิสารสนเทศศาสตร์
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา
  คุณวุฒิ  ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์/สารสนเทศศาสตร์
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางส้งเสริมการเกษตร/พืชศาสตร์/พืชไร่/พืชสวน/ทางจัดการศัตรูพืช/โรคพืช/ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางกีฏวิทยา
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางส้งเสริมการเกษตร/พืชศาสตร์/พืชไร่/พืชสวน/ทางจัดการศัตรูพืช/โรคพืช/ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทางกีฏวิทยา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรสิ่งแวดล้อมศึหษา สาขาสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเกษตร
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษอังกฤษ หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาททุกตำแหน่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post