Recent Updates

กรมส่งเสริมการเกษตร (จ.ราชบุรี) เปิดรับพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 8 ส.ค. 60

9jobgov     27 Jul,2017     , , , ,    

กรมส่งเสริมการเกษตร (สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ
  อัตราเงินเดือน  13,800 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  อัตราเงินเดือน  13,800 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post