Recent Updates

กรมสุขภาพจิต เปิดรับข้าราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่ 9 – 16 ส.ค. 60

9jobgov     06 Aug,2017     , , ,    

กรมสุขภาพจิต

เปิดสอบ ข้าราชการ 

 • ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  ปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาแพทยศาสตร์
  และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา
  อัตราเงินเดือน  18,020-19,830 บาท
 • ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
  และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา
  อัตราเงินเดือน  18,020-19,830 บาท
 • ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  ปฏิบัติงาน
   โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี/โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่/โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา/โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
  และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
  อัตราเงินเดือน  15,800-19,250 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  ปฏิบัติงาน
  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
  อัตราเงินเดือน  10,840-12,650 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  ปฏิบัติงาน
  โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข
  อัตราเงินเดือน  10,840-12,650 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครออนไลน์

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post