Recent Updates

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้าราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่ 15 ส.ค. – 4 ก.ย. 60

9jobgov     07 Aug,2017     , , , ,    

กรมประชาสัมพันธ์

เปิดสอบ ข้าราชการ (ต้องสอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.)

 • ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศกรรมศาสตร์ทางไฟฟ้า และได้รับมบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุุมด้านไฟฟ้า
  และเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.
  อัตราเงินเดือน   15,000 – 16,500 บาท
 • ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีคมนาคม และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  และเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของ สำนักงาน ก.พ.
  อัตราเงินเดือน   11,500 – 12,650 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 15  สิงหาคม – 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
สมัครงานออนไลน์

Related Post