Recent Updates

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้าราชการ 5 อัตรา (ป.โท) ตั้งแต่ 16 ส.ค. – 5 ก.ย. 2560

9jobgov     08 Aug,2017     , , ,    

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เปิดสอบ ข้าราชการ (ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.)

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  และ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
  อัตราเงินเดือน  17,500-19,250 บาท
 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางการบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล หรือทางการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร หรือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  และ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
  อัตราเงินเดือน  17,500-19,250 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่  กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน  พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post