Recent Updates

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่ 11 – 21 ส.ค. 60

9jobgov     09 Aug,2017     , , , ,    

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว

 • ตำแหน่ง นิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีทางกฎหมาย
  อัตราเงินเดือน  15,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน  15,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  อัตราเงินเดือน  15,000 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 4 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
  อัตราเงินเดือน  15,000 บาท
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ม.6 หรือ ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (
  อัตราเงินเดือน  15,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://fpo.job.thai.com/

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post