Recent Updates

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ส.ค. 60

9jobgov     09 Aug,2017     , , ,    

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

เปิดสอบ เจ้าหน้าที่

– ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ (เมืองทองธานี) –

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านการเงิน บริหารธุรกิจ  การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์การบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง นักวิจัย (Control and Communication) จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ ด้าน Optic หรือ Optronics หรือ Opto-electronics หรือ Electo-optic หรือศาสตร์สมัยใหม่ที่คล้ายคลึง
 • ตำแหน่ง นักวิจัย (Metallurgy&Material) จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์(โลหการ อุตสาหการ) สาขาวิทยาศาสตร์ (โลหวิทยา หรือวัสดุศาสตร์) หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– ปฏิบัติงาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ –

 • ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ ด้านความปลอดภัยในการท างาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผสมดินขับ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สาขาเคมี,ปิโตรเคมี,วัสดุศาสตร์,เครื่องกล,อุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนช่างฝีมือทหารรับราชการในเหล่าทหารสรรพาวุธ

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น5 ตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post