Recent Updates

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดสอบข้าราชการ 21 อัตรา ตั้งแต่ 11 ก.ค.-1 ส.ค. 60

9jobgov     30 Jun,2017     , , , , , , , , , ,    

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เปิดสอบ ข้าราชการ  (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 6 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  และ สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี
  และ สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

 • ตำแหน่ง อาลักษณ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคด
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดกาาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  และ สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

 

 • และ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  และ สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2280-9000 ต่อ 109-110 ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น.

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post