Recent Updates

กรมชลประทาน เปิดรับพนักงาน 71 อัตรา ตั้งแต่ 22 – 30 ส.ค. 60

9jobgov     13 Aug,2017     , , , , ,    

กรมชลประทาน

เปิดสอบ พนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในทุกสาขาวิชา
  อัตราเงินเดือน  13,800 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 35 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  อัตราเงินเดือน  13,800 บาท
 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในทุกสาขาวิชา
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
  คุณวุฒิ  ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 8 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางสถิติ
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 7 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชานิติศาสตร์
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน  19,500 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
สมัครออนไลน์

Related Post