Recent Updates

สำนักงบประมาณ เปิดสอบข้าราชการ 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ – 23 ส.ค. 60

9jobgov     13 Aug,2017     , , ,    

สำนักงบประมาณ

เปิดสอบ ข้าราชการ (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

 • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิ ปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • และ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิ ปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ไฟล์ประกาศรับสมัครไฟล์ประกาศขยายเวลารับสมัครสมัครออนไลน์

Related Post