Recent Updates

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับอาจารย์ 3 อัตรา (ป.โท/ป.เอก) ตั้งแต่ 10 – 25 ส.ค. 60

9jobgov     14 Aug,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดสอบ พนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)

  • ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาโท/เอก ทางด้านสถาปัตยกรรมที่สภาสถาปนิกรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ที่สภาสถาปนิกรับรอง
  • ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาการออกแบบภายใน จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาโท/เอก สาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาสถาปัตยกรรมที่สภาสถาปนิกรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ที่สภาสถาปนิกรับรอง
  • ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาโท/เอก ทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม หรือสาขาสถาปัตยกรรมที่สภาสถาปนิกรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม ที่สภาสถาปนิกรับรอง

อัตราเงินเดือน  ปริญญาเอก  40,000 บาท/ปริญญาโท 28,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 สิงหาคม 2560 พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post