Recent Updates

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับอาจารย์ 3 อัตรา (ป.โท/ป.เอก) ตั้งแต่ 4 ส.ค. – 18 ก.ย. 60

9jobgov     14 Aug,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ

  • ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา
    สังกัด
    คณะครุศาสตร์
    คุณวุฒิ ปริญญาเอก/ปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
    อัตราเงินเดือน  ปริญญาโท 24,500 บาท/ ปริญญาเอก 29,400 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม – 18 กันยายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post