Recent Updates

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับอาจารย์ 4 อัตรา ตั้งแต่ 10 ส.ค. – 15 ก.ย. 60

9jobgov     21 Aug,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)

  • ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จำนวน 4 อัตรา
    สังกัด
    ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
    คุณวุฒิ ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมเครื่องกล/วัศวกรรมวัสดุ สาขาววิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรหรือเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา หรือการวัดและประเมินผล หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคุณวุฒิปริญญาโท แผน ก ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
    อัตราเงินเดือน  32,360 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post