Recent Updates

กรมคุมประพฤติ รับพนักงานราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่ 31 ส.ค. – 12 ก.ย. 60

9jobgov     26 Aug,2017     , , , , ,    

กรมคุมประพฤติ

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นทางจิตวิทยา
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางพณิชยศาสตร์ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและธนาคาร
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  อัตราเงินเดือน  11,200 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา
  อัตราเงินเดือน  11,200 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี
  อัตราเงินเดือน  11,200 บาท
 • ตำแหน่ง พนักงานควบคุม จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  อัตราเงินเดือน  10,430  บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสมัครออนไลน์

Related Post