Recent Updates

กรมพัฒนาที่ดิน รับข้าราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 21 ก.ย. 60

9jobgov     26 Aug,2017     , , , ,    

กรมพัฒนาที่ดิน

เปิดสอบ ข้าราชการ (ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.)

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ หรือทางพืชสวน
  และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางธรณีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์
  และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท
 • ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
  และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสมัครออนไลน์

Related Post