Recent Updates

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา ตั้งแต่ 26 ก.ย. – 25 ต.ค. 60

9jobgov     21 Sep,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

 • ตำแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  อัตราเงินเดือน  21,880  บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  อัตราเงินเดือน  18,750  บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
  สังกัด กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
  อัตราเงินเดือน  18,750  บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
  อัตราเงินเดือน  18,750  บาท
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)  จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
  อัตราเงินเดือน  21,880  บาท
 • ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)  จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
  อัตราเงินเดือน  18,750  บาท
 • ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ   (ปริญญาตรี)  จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
  อัตราเงินเดือน  18,750  บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 25 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 15.30 น.

 

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post