Recent Updates

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับข้าราชการ 255 อัตรา ตั้งแต่19 มิ.ย.-10 ก.ค.60

9jobgov     19 Jun,2017     , , , ,    

กรมส่งเสริมการเกษตร

เปิดสอบ ข้าราชการ  (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

 • ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) จำนวน 250 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาดังนี้
  – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
  – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  – สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
  – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  – สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บรรจุและแต่งตั้ง ในตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ยกเว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย
  อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • และ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 5 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาดังนี้
  – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
  – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
  – สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
  – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์
  – สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
  และ สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย
  อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน-10 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://doae.job.thai.com/

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post