Recent Updates

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่ 10 – 27 ต.ค. 60

9jobgov     13 Oct,2017     , , , , ,    

กรมส่งเสริมสหกรณ์

เปิดสอบ พนักงานราชการ

  • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี และนิติศาสตร์
    อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
    อัตราเงินเดือน  13,800 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน (อาคาร 2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 27 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post