Recent Updates

โรงพยาบาลโพธาราม รับพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 18 – 25 ต.ค. 60

9jobgov     13 Oct,2017     , , , , ,    

โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
    อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
  • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
    อัตราเงินเดือน  19,500 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 9 โรงพยาบาลโพธาราม ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post