Recent Updates

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับพนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่ 24 – 31 ต.ค. 60

9jobgov     14 Oct,2017     , , , ,    

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา หรือเกี่ยวทางช่างอุปกรณ์การแพทย์
  อัตราเงินเดือน  ปวช. 11,280 บาท/ปวท. 13,010 บาท/ปวส. 13,800 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ โยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้างไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
  อัตราเงินเดือน  13,800 บาท
 • ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  อัตราเงินเดือน  19,500 บาท
 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  อัตราเงินเดือน  19,500 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เกษตรศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีชีวภาพ คณิตศาสตร์และสถิติ ศึกษาศาสตร์ทางชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาใดวิชาหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  สำนักสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post