Recent Updates

ม.วลัยลักษณ์ รับอาจารย์ (ป.โท/ป.เอก) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ต.ค. 60

9jobgov     15 Oct,2017     , , ,    

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดสอบ พนักงานสายวิชาการ

  • ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
    คุณวุฒิ ปริญญาโท/เอก สาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรือศิลปมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน หรือสาขาสถาปัตยกรรมที่สภาสถาปนิกรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรือศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายในหรือการออกแบบตกแต่งภายในที่สภาสถาปนิกรับรอง
    อัตราเงินเดือน  ปริญญาเอก 40,000 บาท/ปริญญาโท 28,000 บาท
ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post