Recent Updates

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับข้าราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 28 พ.ย. 60

9jobgov     18 Oct,2017     , , , , ,    

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เปิดสอบ ข้าราชการ

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

  อัตราเงินเดือน  17,500 – 19,250 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง) จำนวน 3 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือนิติศาสตร์
  และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) ภาษา วรรณคดี สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
  และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) บริหารธุรกิจ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษา วรรณคดี หรือสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
  และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท
ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 28  พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสมัครออนไลน์

Related Post