Recent Updates

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 8 – 22 พ.ย. 60

9jobgov     28 Oct,2017     , , , , ,    

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เปิดสอบ พนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการศึกษา
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์
  อัตราเงินเดือน  11,280 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การข่าว จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  อัตราเงินเดือน  11,280 บาท
ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 22 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสมัครทางอินเทอร์เน็ต

Related Post