Recent Updates

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบข้าราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่ 3-25 ก.ค.60

9jobgov     30 Jun,2017     , , , , , , , , ,    

กรมโยธาธิการและผังเมือง

เปิดสอบ ข้าราชการ  (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

 • ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  คุณวุฒิ ปริญญาโท  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,750 บาท

 

 • ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา สังกัดราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

 

 • ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมทางสถาปัตยกรรม หรือทางออกแบบสถาปัตยกรรม
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-25 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://dpt.job.thai.com

 

 >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post