Recent Updates

มก. เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.ค. 60

9jobgov     30 Jun,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

  • ตำแหน่ง บุคลากรระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
    สังกัดสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไม่ต่ำกว่านี้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์
    อัตราเงินเดือน 17,520 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นสมัครได้ด้วยตนเองที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00-15.30 น.

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post