Recent Updates

กรมควบคุมโรค เปิดรับพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 12 – 27 ก.ค. 60

9jobgov     01 Jul,2017     , , , , , ,    

กรมควบคุมโรค

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีวเคมี ทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางชีวเวชศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ  1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เวชระเบียน

 

 • ตำแหน่ง นายช่างโยธา  1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 11.30 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 0-2590-3048

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post