Recent Updates

กรมประมง เปิดรับพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 13 – 21 ก.ค. 60

9jobgov     01 Jul,2017     , , , , , , ,    

กรมประมง

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์  1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  สังกัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร  1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  สังกัด กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

 

 • ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า  1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  สังกัด กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักเลขานุการกรม อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 0-2561-2340

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post