Recent Updates

จังหวัดพิจิตร เปิดรับพนักงานราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่ 5-12 ก.ค. 60

9jobgov     02 Jul,2017     , , , , , , , ,    

จังหวัดพิจิตร 

เปิดสอบ พนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  กลุ่มงาน
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร
  เงินเดือน 11,280 บาท
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาพณิชยการ

 

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
  กลุ่มงาน
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  กลุ่มงาน
  ฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  กลุ่มงาน
  ฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และไฟฟ้ากำลัง

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  กลุ่มงาน
  ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพิจิตร
  เงินเดือน 19,500 บาท
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post