Welcome to 9JobGov.com

1 เมษายน ของทุกปี “วันข้าราชการพลเรือน”

9jobgov     01 Apr,2017     , , , , ,    

1 เมษายน ของทุกปี “วันข้าราชการพลเรือน”

 

           เมื่อปี พ.ศ. 2522 องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่างๆ ของรัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้จัดงาน “งานวันข้าราชการพลเรือน” เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ประกอบกับเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2472 จึงกำหนดวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็น “วันข้าราชการพลเรือน”

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์

           รูปลักษณะของสัญลักษณ์ประกอบด้วย เครื่องหมายส่วนหนึ่งบนบ่าของข้าราชการ และช่อชัยพฤกษ์ ซึ่งดัดแปลงเป็นรูปลักษณะทางศิลปกรรมเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ มีลักษณะเป็นทรงโค้ง ด้านล่างมีริบบิ้นรองรับ เพื่อถึงความอ่อนโยนอันพึงควรมีในข้าราชการพลเรือน คือ เป็นผู้มีกำลังอันสำคัญยิ่งในเรือนในบ้าน ด้านในมีช่อชัยพฤกษ์เป็นช่อไม้มงคลตามความเชื่อตั้งแต่อดีต หมายถึง ความสำเร็จ ความมีชัย ความเจริญงอกงามไพบูลย์

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
Related Post