Welcome to 9JobGov.com

แนวข้อสอบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.

9jobgov     30 Jun,2017     , ,    

แนวข้อสอบการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ.

 

♣ หลักสูตรของการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ♣

      หลักสูตรของการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ

      1. แบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) แบ่งเป็น

         1) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
             – ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
             – ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ
         2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
             – ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
             – การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

      2. ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
            การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟัง ภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

 

♣ การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
            ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ยกเว้นระดับปริญญาโท  ผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

 

แต่ถ้าหากสอบผ่านแค่วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่ไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ทาง ก.พ.  ยังมีจัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง โดยจะประกาศให้ทราบในวันที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

 

ลองทำแบบทดสอบออนไลน์กันเถอะ คลิ๊กได้ที่หัวข้อ ^_^

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

 
 

Related Post