Recent Updates

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับพนักงาน 16 อัตรา ตั้งแต่ 26 มิ.ย.-12 ก.ค. 60

9jobgov     26 Jun,2017     , , , , ,    

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เปิดสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง

 • คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ หรือด้านการจัดการนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาบัญชี จำนวน 4 อัตรา
 • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://job.thailandpost.com/

Related Post