Recent Updates

กรมประมง (จ.หนองคาย) เปิดรับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 17 – 26 ก.ค. 60

9jobgov     06 Jul,2017     , , , , , , ,    

กรมประมง (จังหวัดหนองคาย)

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จำนวน  1 อัตรา
    เงินเดือน 13,800 บาท
    สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามผลการรับรองของสำนักงน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 042-412-429

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post