Recent Updates

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา ตั้งแต่ 3 ก.ค. – 3 ส.ค. 60

9jobgov     03 Jul,2017     , , , , , , ,    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   จำนวน 5 อัตรา
  (ฝ่ายพัฒนาระบบ จำนวน 4 อัตรา/ ฝ่ายสื่อสารโทรคมนาคม ปฏิบัติงานที่ มจธ.ราชบุรี จำนวน 1 อัตรา )
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  อัตราเงินเดือน  ตามโครงสร้างที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

 

 • ตำแหน่ง อาจารย์มัธยม สาขาคณิตศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียรู้
  คุณวุฒิ ปริญญาโท ด้านคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
  อัตราเงินเดือน  24,000 บาท
  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

 

 • ตำแหน่ง อาจารย์มัธยม สาขาสังคมศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
  สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียรู้
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์ หรือสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
  อัตราเงินเดือน  24,000 บาท
  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

 

 • ตำแหน่ง นักวิจัย   จำนวน 3 อัตรา
  สังกัด 
  สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขานโยบายสาธารณะ/ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม/ การจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม/เศรษฐศาสตร์/ สังคมวิทยา หรือสังคมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง/ วิศวกรรมศาสตร์ (กรณีจบด้านวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีประสบการณ์การวิจัยนโยบาย)
  อัตราเงินเดือน  37,000 บาท
  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

 

 • ตำแหน่ง อาจารย์   จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  อัตราเงินเดือน  37,000 บาท
  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฏาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://kmutt.job.thai.com/

Related Post