Recent Updates

ม.ราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับพนักงานราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่ 11-19 ก.ค. 60

9jobgov     06 Jul,2017     , , , , , , , , , , , , , ,    

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เปิดสอบ พนักงานราชการ

 • ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด
  งานซ่อมบำรุงและสาธารณูปการ
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  อัตราเงินเดือน  13,800 บาท

 

 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
  สังกัด
  งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

 

 • ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
  งานประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยฯ)
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

 

 • ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
  งานประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยฯ)
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

 

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
  กองพัฒนานักศึกษา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

 

 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
  งานนิติการและการเจ้าหน้าที่
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
  สังกัด  
  ศูนย์หนังสือ (1 อัตรา) / งานการเงิน (2 อัตรา)
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด  
  ส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศกรรมคอมพิวเตอร์   วิศวกรรมศอฟต์แวร์   หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อัตราเงินเดือน  19,500 บาท

 

 • ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด  
  งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่กฎหมายกำหนด
  อัตราเงินเดือน  19,500 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 075-377426

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post