Recent Updates

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดสอบข้าราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่ 3- 27 ก.ค. 60

9jobgov     26 Jun,2017     , , , , , , ,    

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เปิดสอบ ข้าราชการ  (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

 • ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 4 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
 • ตำแหน่ง นักบัญชีปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี
 • และ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 3 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิ ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ

ปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ปริญญาโทเงินเดือน 17,500 – 19,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขยาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธนาคาร SME Bank Tower) ตั้งแต่วันที่ 3- 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ  เวลา 8.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียด โทร 0-2298-5880-8 ต่อ 2209-2210

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post