Recent Updates

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับพนักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่ 3 – 19 ก.ค. 60

9jobgov     03 Jul,2017     , , ,    

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดสอบ พนักงาน

  • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด
    สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
    อัตราเงินเดือน  17,200 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจรับและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 02-649-5000 ต่อ 15067 ตั้งแต่วันที่ 3 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post