Recent Updates

ม.ราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา ตั้งแต่ 19 มิ.ย. – 14 ก.ค. 60

9jobgov     19 Jun,2017     , , , , , ,    

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  สังกัด
  งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา/สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
   กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางด้านการวางแผน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ ประชาการศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
   งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

 

 • ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
   งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
   งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

 

 • ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
   สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวัฒนธรรมศึกษา ไทยคดีศึกษา โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ มานุษยวิทยา สังคมศึกษา

 

 • ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
   งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่ฯ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

 

 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
  คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

 

อัตราเงินเดือน

วุฒิปริญญาโท    21,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี    18,000 บาท

วุฒิ ปวส.             12,650 บาท

วุฒิ ปวช.             10,340 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล ชั้น M กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post