Welcome to 9JobGov.com

ข้อสงสัยวันหยุดชดเชย

9jobgov     07 Jul,2017     , , ,    

ข้อสงสัยวันหยุดชดเชย

 

                       หลายคนสงสัยว่าทำไม วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 แต่หยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ได้จำนวน 1 วัน เท่านั้น วันนี้เราฟังคำตอบกันนะคะ

 

                       ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0205/ว 83 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2544) ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0504/ว 38 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547) ให้ถือเป็นหลักการว่า หากกรณีวันหยุดราชการประจำปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ ให้เลื่อนวันหยุดราชการประจำปีวันนั้นไปหยุดในวันทำการถัดไป โดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน 1 วัน

                        ดังนั้น  กรณีวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 จึงหยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 ได้  1  วัน เท่านั้น

เอกสารอ้างอิง : http://www.soc.go.th/acrobat/holiday2560edit.pdf

ที่มา : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Related Post