Recent Updates

สำนักงบประมาณ เปิดสอบข้าราชการ 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 11 ก.ค. – 1 ส.ค. 60

9jobgov     29 Jun,2017     , , , , , , ,    

สำนักงบประมาณ

เปิดสอบ ข้าราชการ  (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

 • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และ ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิ ปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท
 • ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • และ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
  คุณวุฒิ ปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ https://bb.job.thai.com/
  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post